Privacy Policy – Πολιτική Απορρήτου

1. General

This Privacy Notice sets out how Apostolos Loukas Medical Center (hereinafter referred to as “Company” or “We”) processes data, whether on individuals (including personal data in respect of individuals who are clients, intermediaries or other third parties that We interact with, or any individual who is connected to those parties) or otherwise. Where the data held are on individuals, this document also sets out the rights of those individuals in respect of that personal data.

This Privacy Notice has been prepared in accordance with the provisions of the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Any questions relating to this Privacy Notice or requests in respect of personal data should be directed to our Data Protection Officer (DPO) at dpo@apostolosloukas.org

2. Who we are

The Apostolos Loukas Medical Center offers comprehensive health services. Its vision is to provide person-centered, compassionate, interdisciplinary and integrated health care, oriented to the community and always using the latest technology and research. The mission of the Medical Center is to provide high quality human-centered care.

Our main offices are located at 24 Elia Papakyriakou, Engomi, 2415, Nicosia, Cyprus.

We strive to protect personal data and apply high standards of conduct when it comes to privacy issues. We ensure that our employees are provided with the appropriate training in order to handle personal data promptly and in accordance with the laws. Furthermore, We endeavor to ensure that any parties with whom We co-operate apply the same high standards when it comes to data protection and privacy as We do.

3. Your personal information

When you visit one of our offices, our internet website(s) or our social media pages we may ask you to provide us with certain information so that we can communicate with you about our products and services. You are not obliged to provide us with such information, but if you choose not to, you may miss out on events and special offers and certain services may not be available to you.

The personal information we will ask you to provide is the following:

 • personal information We collect and use if you make a contract with us such as your name, surname, title.
 • contact details such as postal addresses, email addresses and telephone numbers;
 • personal information we collect and use if you enter or register for our newsletter, contest, competition, prize draw or promotional offer (including name, surname, email address and/or telephone number);
 • information required by us to meet legal and regulatory requirements;
 • financial information, such as payment related information and debit/credit card information;
 • visits to our offices;
 • personal information We collect and use from third parties;
 • CCTV footage;
 • any other information you may provide to us.

4. How we use it

Here at Apostolos Loukas Medical Center we take your privacy seriously and will only use your personal information in accordance with our Personal Data Protection Policy, in order to communicate with you about our services and to improve the quality of our services.

The purposes for which we collect your personal information are as follows:

 1. To investigate and follow up on any comments, inquiries and complaints you may have and to resolve any disputes and problems which may have arisen with respect to the use of our services.
 2. To obtain feedback from you that will help us to improve and/ or further the provision of our facilities and services.
 3. To communicate with you about our services that may be of interest to you.
 4. To enable us to perform our obligations towards you. 
 5. To comply with a legal obligation to which we may be subject.
 6. Any other purpose specifically requested and/or agreed by you

Your personal information is processed and stored in our central offices located in Nicosia. It will be accessed only by our employees or contractors who are authorized to do so under a duty of confidentiality and only for the purposes stated above.

We use third party service providers to store and process personal data in certain ways which are useful for the purposes of our business. We use a cloud-based service provider which provides a Customer Relations Management software. These service providers are only allowed to process your personal data to the extent necessary to provide the services we have requested from them. Our Medical Center shall not carry out any automated decision-making activities, including profiling, using your personal information.

5. How long we keep it

Your information will be kept only for as long as required to fulfil the purposes for which it was collected, in accordance with our Data Retention Policy. After the applicable retention period, your personal data will be irreversibly destroyed unless destruction is prohibited for legal, regulatory or technical reasons.

Any personal data held by us for marketing and service update notifications will be kept by us until such time that you notify us that you no longer wish to receive this information. Please refer to our Data Retention Policy for more information on our personal data retention schedule.

Any requests for further information in relation to the continued processing of specific data and requests for destruction of data should be made to dpo@apostolosloukas.org .

Changes to this Privacy Notice

Apostolos Loukas Medical Center keeps this Privacy Notice under review in order to ensure that it is in line with any changes to the laws relating to privacy and personal data.

This Privacy Policy was last updated on 12/12/2022.

6. Your rights

Should you believe that any personal information we hold on you is incorrect or incomplete, you have the ability to request to see this information, rectify it or have it deleted by contacting us at dpo@apostolosloukas.org. In the event that you wish to complain about how we have handled your personal data, please contact Apostolos Loukas Medical Center Data Projection Officer at dpo@apostolosloukas.org or in writing at 24 Elia Papakyriakou, Engomi , 2415,Nicosia, Cyprus . We will then look into your complaint and work with you to resolve the matter.

If you still feel that your personal data has not been handled appropriately according to the law, you can contact the Office of the Commissioner for Personal Data Protection, at:

1 Iasonos Str.,

1082 Nicosia,

P.O. Box 23378,

1682 Nicosia

Tel: +357 22818456

Fax: +357 22304565

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy


1. Γενικά

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εμείς») επεξεργάζεται δεδομένα, είτε για άτομα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με άτομα που είναι πελάτες, μεσάζοντες ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία αλληλεπιδρούμε, ή οποιοδήποτε άτομο που συνδέεται με αυτά τα μέρη) ή με άλλο τρόπο. Όταν τα δεδομένα που διατηρούνται αφορούν άτομα, το παρόν έγγραφο καθορίζει επίσης τα δικαιώματα αυτών των ατόμων σε σχέση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ («GDPR»).

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου ή αιτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση dpo@apostolosloukas.org

2. Ποιοι είμαστε

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»  προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Το όραμά της είναι να παρέχει ανθρωποκεντρική, συμπονετική, διεπιστημονική και ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη, προσανατολισμένη στην κοινότητα και χρησιμοποιώντας πάντα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της έρευνας. Αποστολή του Ιατρικού Κέντρου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην Ηλία Παπακυριακού 24, Έγκωμη, 2415, Λευκωσία, Κύπρος.

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα όταν πρόκειται για ζητήματα απορρήτου. Φροντίζουμε να παρέχεται στους υπαλλήλους μας η κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και σύμφωνα με τους νόμους. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε εφαρμόζουν τα ίδια υψηλά πρότυπα όσον αφορά την προστασία δεδομένων και απορρήτου.

3. Τα προσωπικά σας στοιχεία

Όταν επισκέπτεστε ένα από τα γραφεία μας, τις ιστοσελίδες μας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο Διαδίκτυο ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε επικοινωνούμε μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες, αλλά εάν επιλέξετε να μην το κάνετε, ενδέχεται να χάσετε εκδηλώσεις και ειδικές προσφορές και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητήσουμε να δώσετε είναι τα ακόλουθα:

 • Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, εάν συνάψετε σύμβαση μαζί μας, όπως το όνομα, το επώνυμο, ο τίτλος σας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Προσωπικές πληροφορίες εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (συμπεριλαμβανομένου ονόματος, επωνύμου, διεύθυνσης email ή/και αριθμού τηλεφώνου).
 • Πληροφορίες που απαιτούνται από εμάς για την εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Οικονομικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και πληροφορίες χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.
 • Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε από τρίτα μέρη.
 • Πλάνα CCTV.
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να μας παρέχετε.

4. Πώς το χρησιμοποιούμε

Εδώ στο Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»  λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι οι εξής:

α. Για να διερευνήσουμε και να παρακολουθήσουμε τυχόν σχόλια, ερωτήσεις και παράπονα που μπορεί να έχετε και να επιλύσουμε τυχόν διαφορές και προβλήματα που μπορεί να έχουν προκύψει σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας.

β. Για να λάβουμε σχόλια από εσάς που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε ή/και να προωθήσουμε την παροχή των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας.

γ. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

δ. Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας.

ε. Να συμμορφωνόμαστε με μια νομική υποχρέωση στην οποία ενδέχεται να υπόκεινται.

στ. Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός ζητηθεί και/ή συμφωνηθεί ειδικά από εσάς

Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα κεντρικά μας γραφεία που βρίσκονται στη Λευκωσία. Υπάρχει πρόσβαση μόνο από τους υπαλλήλους ή τους εργολάβους μας που είναι εξουσιοδοτημένοι να το πράξουν υπό την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με συγκεκριμένους τρόπους που είναι χρήσιμοι για τους σκοπούς της επιχείρησής μας. Χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών που βασίζεται σε σύννεφο (cloud), ο οποίος παρέχει ένα λογισμικό Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την παροχή των υπηρεσιών που έχουμε ζητήσει από αυτούς. Το Ιατρικό μας Κέντρο δεν θα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες δραστηριότητες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία.

5. Πόσο καιρό το κρατάμε

Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με την Πολιτική διατήρησης δεδομένων μας. Μετά την ισχύουσα περίοδο διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν αμετάκλητα, εκτός εάν απαγορεύεται η καταστροφή τους για νομικούς, ρυθμιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για σκοπούς μάρκετινγκ και ενημέρωσης υπηρεσιών θα διατηρηθούν από εμάς μέχρι τη στιγμή που θα μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων μας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διατήρησης προσωπικών δεδομένων μας.

Τυχόν αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συνέχιση της επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων και αιτήματα για καταστροφή δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση dpo@apostolosloukas.org.

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου

Το Ιατρικό Κέντρο Απόστολος Λουκάς διατηρεί υπό εξέταση αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνη με οποιεσδήποτε αλλαγές στους νόμους σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 12/12/2022.

6. Τα δικαιώματά σας

Εάν πιστεύετε ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@apostolosloukas.org. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προβολής Δεδομένων του Ιατρικού Κέντρου Απόστολος Λουκάς στο dpo@apostolosloukas.org ή γραπτώς στην Ηλιά Παπακυριακού 24, Έγκωμη, 2415, Λευκωσία, Κύπρος. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε το παράπονό σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να επιλύσουμε το ζήτημα.

Εάν παρόλα αυτά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη διεύθυνση:

Ιάσωνος 1,

1082 Λευκωσία,

ΤΘ 23378,

1682 Λευκωσία

Τηλ: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Email: Commissioner@dataprotection.gov.cy

Accessibility Toolbar

UA-120070842-1